ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

1.1. Köszönjük, hogy letöltötted a PopJohn applikációt vagy más néven mobilalkalmazást (a továbbiakban: PopJohn)! Fontos számunkra az adataid biztonsága, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvasd el jelen adatkezelési tájékoztatónkat, amely alapján tájékozódhatsz a PopJohn adatvédelmi irányelveiről.

1.1.1 A PopJohn márkanév tulajdonosa az AppLab Kft (a továbbiakban: Adatkezelő).

1.2. A PopJohn applikációt regisztrációval használhatod.

1.3. Regisztráció esetén több mobil eszközön is használható az alkalmazás a felhasználónév és jelszó páros megadásával. A felhasználónév-jelszó páros megadásával regisztráció esetén bármikor törölheted a feltöltött adatokat a „Profil” menüpontban a „Fiók/Profil törlése” linkre rákattintva. Ebben az esetben az applikációban többé nem tároljuk a személyes adataidat – adattárolás a szükségesség elve alapján az Adatfeldolgozóknál történhet (lsd. kapcsolódó szekció). 

1.4. Tájékoztatunk, hogy regisztrálás esetén kizárólag a neved, IP címed és email címed számít személyes adatnak, amelyet ebben a tájékoztatóban leírtak szerint kezelünk és védünk.

1.5. Az adatkezelő kizárólag összegzett és anonim adatokat használ statisztikák, kutatások készítéséhez vagy az egyes funkciók népszerűségének monitorozására, továbbá a későbbi fejlesztési irányok meghatározására. A PopJohn kizárólag nem beazonosítható adatokkal készít statisztikát és az algoritmusok, az analízis használatával nem hoz olyan döntéseket, amelyek jelentős hatással lennének Rád, mint felhasználóra nézve.

1.5.1 A fentiek alól kivétel a célválasztás és a gyakorlatok elvégzésének rögzítése, amely adatok a felhasználói élményed javítása érdekében történnek. Ezeket az adatokat személyenként nem, kizárólag viselkedés-csoportok alapján használjuk fel további fejlesztések, applikáción belüli értesítések, és engedély esetén emailes értesítések alkalmával.

1.6. Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

2. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

2.1. Az általad megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az adatkezelő nem felelős, azokat nem ellenőrzi. Az adatkezelő nem felelős az általad megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár Téged, mint felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

2.2. Az applikáció felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért adatkezelő minden közvetlen és közvetett felelősségét kizárja (kivéve Ptk. 6:526), beleértve az anonim adatok összevetéséből generált és az applikáción keresztül kapott információkat. 

2.3 Az applikáció használata nem helyettesíti pszichiátriai, pszichológusi vagy egyéb mentálhigiénés ellátás igénybevételét. 

2.3.1 Gyakorlatainkat pszichológusok és segítő szakemberek állítják össze szakmai irányelvek mentén, legjobb tudásuk alapján, így hatékonyságukba bizalmat fektethetünk. A mentális egészség természete és az egyéni életutak, igények miatt azonban az applikáció használatának és feladatainknak hatása egyénenként eltérő lehet.

2.3.2 Nem vállalunk felelősséget a partnereink által készített gyakorlatok és anyagok hatásáért és tartalmáért.

2.3.3 Az applikáció használata nem minősül orvosi vagy mentálhigiénés kezelésnek.

 

3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

3.1. Az Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

3.2. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.popjohn.com/app-adatvedelem/ címen.

3.3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérünk, írd meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdésedet.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

4. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

4.1. Amennyiben megkeresnél minket, info@popjohn.com elérhetőségen léphetsz kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: AppLab Kft

Adatvédelmi tisztviselő: Kérdőné Babanics Írisz

Email: irisz@popjohn.com

 

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok:

 • vezetéknév – azonosítás
 • keresztnév – azonosítás
 • e-mail cím – kapcsolattartás

5.1.1. Adatkezelés jogalapja: szolgáltatások teljesítése (GDPR 6. cikk 1. (b))

 

6. TECHNIKAI ADATOK

6.1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);    
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

6.2. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

6.3. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6.4. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

7. HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK

7.1. Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

MailerLite (https://www.mailerlite.com/)

MailerLite Limited 

Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

MailerLite, Inc

548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.mailerlite.com/legal

 

7.2. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

7.3. Hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetőségeinek leírása, leiratkozási lehetőség biztosítása:

 • Feliratkozási lehetőség: regisztráció során egy checkbox pipálásával
 • Leiratkozási lehetőség: a leiratkozás lehetősége biztosított, minden kiküldött levél alján található “Leiratkozás” gombbal

 

8. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

8.1. Általános adatkezelési irányelvek:

8.1.1. Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

8.1.2. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

8.1.3. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

8.2. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

9. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

Tételes felsorolása az adatokat továbbító, tároló, megismerő jogi személyeknek.

Google Inc.

Service provider

In the European Economic Area (EEA) and Switzerland, Google services are provided by, and you’re contracting with:

Google Ireland Limited

incorporated and operating under the laws of Ireland

(Registration Number: 368047 / VAT Number: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4

Ireland

Adatvédelmi tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

SCALEWAY SAS

8 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.scaleway.com/en/terms/

 

Egyéb adatfeldolgozók és szabályzataik:

 • https://firebase.google.com/support/privacy
 • https://firebase.google.com/policies/analytics
 • https://www.google.com/policies/privacy

 

10. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

10.1. Az adatkezelés időtartamán belül Téged a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetnek meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

10.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

 

11. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

11.1. Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy részedre a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

12. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

12.1. Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapj és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztasson:
 • az adatkezelés céljai;
 • a rólad kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon jogod, hogy kérelmezheted az Adatkezelőtől a Rád vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem tőled gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Rád nézve milyen várható következményekkel bír.

12.2. A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

12.3. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy emailben juttatja el hozzád a kezelt személyes adatokat és az információkat. 

12.4. Kérünk, hogy kérelmedben jelöld meg, hogy mely a személyes adatokhoz kérsz hozzáférést, vagy mely, az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéred.

 

13. HELYESBÍTÉS JOGA

13.1. Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

14. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

14.1. Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a Rád vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

14.2. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

15. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

15.1. Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés a Te önkéntes hozzájárulásodon alapul, neked jogod van arra, hogy kérd az Adatkezelőtől, hogy az  általad az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapd, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát a Te rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheted, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 

16. TILTAKOZÁS JOGA

16.1. Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

16.2. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki Rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Rád nézve joghatással járna vagy téged hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

 

17. VISSZAVONÁS JOGA

17.1. Jogosult vagy arra, hogy a hozzájárulásod bármikor visszavonhasd.

 

18. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

18.1. Jogaid megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz.

 

19. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

19.1. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

20. ÉRVÉNYESSÉG (SZAVATOSSÁGI ZÁRADÉK)

20.1. Jelen adatvédelmi irányelvek és Felhasználási feltételek egyes részeinek jogellenessége, hatálytalansága, érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága a fennmaradó rendelkezések hatályát és érvényességét nem érinti.

 

21. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

21.1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

21.2. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

21.3. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

21.4. A jelen dokumentum a PopJohn applikáció működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.App

 

Legyél tudatosabb, örömtelibb és éld meg a pillanatokat minden egyes nap!

Regisztrálj, mi pedig küldjük neked a 20 db ajándék gyakorlatot!

Legyél tudatosabb, örömtelibb és éld meg a pillanatokat minden egyes nap!

Regisztrálj, mi pedig küldjük neked a 7 db ajándék gyakorlatot!

collect leads

My weekly dose of tips, tricks or just things I'm enjoying